UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

TEMATY WARSZTATÓW i PROWADZĄCY:


 

OPISY WARSZTATÓW, INFORMACJE O PROWADZĄCYCH

 

1.         „Dialog otwarty oparty o sieci społeczne w sytuacji ostrego kryzysu psychicznego – wprowadzenie do metody”.

Dr n. med. Roman Ciesielski

 

Warsztat prezentuje podejście nazywane -  Otwartym Dialogiem (ODA), którego twórcą jest profesor Jaakko Seikkula oraz jego współpracownicy. Otwarty Dialog wywodzi się z tradycji systemowej terapii rodzin oraz pracy z zespołem reflektującym (Tom Andersen). Nawiązuje on jednocześnie do modelu leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta (Yrjo Alanen). Przez kilka dekad podejście to rozwijało się głównie w Skandynawii a obecnie zdobywa popularność w Europie Zachodniej i USA. Jego celem jest uruchamianie zasobów psychologicznych w pacjencie oraz zasobów rodzinnych i środowiskowych w sytuacji ostrego kryzysu psychicznego. Leczenie ma miejsce w środowisku chorego a  spotkania w ramach rozwijających się sieci społecznych rządzą się zasadami demokratycznymi i opierają na dialogu poszukującym ukrytych znaczeń w objawach psychicznych. W koncepcji tej budowanie systemu wsparcia opartego na kapitale społecznym prowadzi do rozwiązania kryzysu psychicznego i uruchomieniu zachowań prozdrowotnych. Podejście – Otwarty Dialog stanowi często alternatywę wobec hospitalizacji i leczenia farmakologicznego pacjenta.

 

2.         „Praca z traumą w hipnozie. Ponowna integracja self”.

Dr n. hum. Anna Trzcieniecka-Green

Mgr Ewa Siatka

 

Hipnoza jako technika umożliwiająca kontakt z nieświadomym umysłem hipnotyzowanego jest szczególnie skuteczna w leczeniu następstw traumy. Uczestnicy warsztatów będą mogli doświadczyć -  zarówno w pracy indywidualnej jak grupowej - uwalniania energii psychicznej zablokowanej przez traumę; poznać użyteczne techniki samo uzdrawiania oraz sprawdzić, w jaki sposób można doprowadzić do ponownej integracji odszczepionych na skutek traumy przeżyć i emocji. W pracy zostaną wykorzystane elementy koncepcji pracy z traumą według Ernesta Rossiego, Marie Wilson, Johna H. Watkinsa, Somatic Experincing® Petera A.Lewine, Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi Metodą Wernera J.Meinholda oraz pracy z czasem według Philipa Zimbardo.

Prowadzące warsztat są reprezentantkami Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą.

 

3.         „Trauma w psychoterapii – doświadczenie teraźniejsze a wspomnienie sprzed lat”.

Mgr Joanna Wolak – Cieplucha

Mgr Robert Trzop

 

Celem warsztatu będzie zapoznanie uczestników z różnicami stosowanych strategii, roli psychoterapeuty, przeciwprzeniesienia w pracy z pacjentem w krótkim czasie po doświadczeniu urazu oraz tematem traumy z przeszłości.

 

 

4.         „Wpływ traumy wczesnodziecięcej na kształtowanie się osobowości”.

mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan  

dr Ewa Pisarska

 

Tematem warsztatu będą:

Konsekwencje wydarzeń traumatycznych w dzieciństwie :

    - zmiany w regulacji afektów i impulsów,

    - zaburzenia uwagi i świadomości,

    - somatyzacja,

    - zmiany charakterologiczne w sferze percepcji siebie i innych

    - zmiany w percepcji prześladowcy,

    - zmiany w systemie znaczeń,

    - zmiany w relacji z innymi.

Zaburzenia osobowości - studium przypadku

    - pacjent młodzieżowy

    - pacjent dorosły

 

5.         „Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Porodowej- przykłady pracy klinicznej”.

Mgr Barbara Jakel

 

Praktyka Psychoterapii Więzi Prenatalnej i Porodowej to praca z „pamięcią utajoną” (implicite) na poziomie pierwotnych obron psychicznych i cielesnych, oparta na psychotraumatologii wczesnych traum. W procesie grupowym chodzi o indywidualne do-

świadczenie kontaktu z elementami tej pamięci w postaci odczuć cielesnych, obrazów wewnętrznych (wizualizacja), obrazów zewnętrznych (malowanie intuicyjne), asocjacji myślowych, wrażeń i stanów emocjonalnych itp. Praca z ta techniką oparta jest na samospostrzeganiu, nośnikiem pamięci jest ciało, a cel to dostęp do wczesnych form przeżywania z okresu prenatalnego czy porodowego. Analiza pracy to kreowanie połączeń między elementami doświadczenia poprzedzona tzw. „wywiadem prenatalnym”(dostępna wiedza o własnym porodzie i ciąży).

 

 

6.        ,, Praktyczne aspekty diagnozy i terapii reakcji posttraumatycznej i PTSD -co pomaga, co szkodzi. Opis przypadków".

Katarzyna Mykita

Marek Tomaszewski

 

7.         „Elementy diagnozy i psychoterapii dziecka po przemocy seksualnej”.

Mgr Katarzyna Nowak

Mgr Łukasz Dracz


Warsztat przeznaczony jest dla osób spotykających się w codziennej praktyce z problematyką molestowania dzieci. Obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące procesu diagnostycznego dziecka i jego rodziny na podstawie analizy przypadków. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z szerokim kontekstem, w którym dochodzi do przemocy seksualnej wobec dziecka. Druga część warsztatu będzie poświęcona wstępnemu planowaniu procesu terapeutycznego dziecka z uwzględnieniem specyfiki doznanej przemocy i jej skutków psychologicznych.

 

8.         „Specyfika pracy terapeutycznej w zaburzeniach traumatycznych z pacjentem służb mundurowych”.

Mgr Piotr Kędziora


Warsztat będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części teoretycznej zostaną omówione następujące zagadnienia :

1. źródła stresu w poszczególnych  służbach mundurowych MSW (Policja, Staż Pożarna, ABW, Straż Graniczna, Służba Więzienna) mogących mieć wpływ na wystąpienie PTSD

2. czynniki ułatwiające pracę z traumą z pacjentami ze służb mundurowych

3. krótki opis przypadku pacjenta, u którego zdiagnozowano PTSD

4. omówienie podstawowych technik terapeutycznych opartych na terapii poznawczo – behawioralnej stosowanych w leczeniu traumy.

 

9.         „Powtarzane dopóki nie opowiedziane – ślady traumy dziecięcej w dorosłości”.

Mgr Robert Radwański

Mgr  Zbigniew Wajda

 

Warsztat będzie dotyczył nieświadomych procesów odpowiedzialnych za zjawisko tzw. "przymusu powtarzania" traumy doznanej w dzieciństwie. Warsztat porusza tematykę procesu werbalizacji i przepracowania traumy w psychoterapii z perspektywy różnych systemów terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego.

 

10.       „Praca z traumą i jej skutkami – TRE ( Trauma Releasing Exercises)”.

 Mgr Elżbieta Pakocy

 

Ćwiczenia, które uwalniają, traumę, stres i emocje (TRE) są  skuteczną metodą  redukcji stresu, uwalniania napięć oraz uzdrawiania. Metoda ta ma korzenie w Analizie Bioenergetycznej dr. Alexandra Lowena. Ćwiczenia opracowane są w taki sposób, aby uwolnić głębokie napięcia utrzymujące się w ciele. Podczas warsztatu  uczestnicy dowiedzą się, jaki jest związek pomiędzy tymi napięciami a funkcjonowaniem układów – neurologicznego, biologicznego, anatomicznego i emocjonalnego w ciele. Zrozumieją, jak życie w warunkach chronicznego stresu i/ lub doświadczanie przytłaczających skutków traumy może wpłynąć na ich codzienne funkcjonowanie. Na warsztacie zostaną przedstawione ćwiczenia TRE oraz ich główne  założenia zawierające informacje dla kogo są te ćwiczenia, korzyści stosowania TRE, ograniczenia w stosowaniu TRE i jak bezpiecznie prowadzić innych poprzez TRE. Uczestnicy zostaną zapoznani z  informacjami, czym są neurogeniczne drżenia na poziomie fizycznym i psycho-emocjonalnym, i w jaki sposób przeżycie traumy wpływa na funkcjonowanie ciała.

 

11.       ”Psychodrama w pracy z traumą”.

Mgr Jarosław Gliszczyński

 

Warsztat będzie poświęcony zarówno uniwersalnym najważniejszym kwestiom dotyczącym psychoterapii osób z doświadczeniem traum, jak i specyficznym aspektom zastosowania psychodramy w terapii takich osób.

 

 

12.       "Doświadczenie traumy u osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin”.

Mgr Aneta Pawłowska-Okowiak

Mgr Agnieszka Waniczek

 

Tematem warsztatu będą następujące zagadnienia:

- stereotypy chorób nowotworowych

- etapy  choroby a pojawiające się emocje

- specyfika pracy z pacjentem w traumie

- zespół stresu pourazowego w chorobie nieuleczalnej

- przeżywanie choroby nowotworowej przez rodzinę

- żałoba"

- specyfika traumy u dzieci i młodzieży nieuleczalnie chorych

- trauma a rodzeństwo dzieci chorych

- rozmowa o śmierci - z dzieckiem i z rodzicem